فاصله ها !!!

فاصله ها

دسـتامــــون اگـر کـــــــــه دورن

دلـامـــــــون کـــــــــه دور نمـیشن

دل مـــــــــــن جـــز بـــا دل تــــــــــو

بــــا دلــــــــــی کـــــــــه جــــور نمـیشه

 .........

.....

...

..

.

فــــــاصله ها ٬ فــــــاصله ها ٬ فــــــاصله ها

اونو به مــــــــــن برسونید

فــــــاصله ها ٬ فــــــاصله ها ٬ فــــــاصله ها

درد مـــــــــــــنو نمی دونید

 .........

.....

...

..

.

بــــــــــردن اســــــــمتو از یــــــــاد

کـــــاریه کـــــــــه خیلـــــــــی سخته

دلـــــــــــتـــو نــقـــش یــــــــه قـــلـــبـه

کـــــــــــــه تـــــــــو آغــــــــوش درخــــــــته

 .........

.....

...

..

.

تـــــــــو دلـــــــــم همــــیشه جـاتـه

هـــــمیشـه دلــــــــــــــم بــاهــــاتـــه

یـــــــــــاد مـــــن هـــر جـــــا کـــــه بـاشی

مـــــــــــثـــــــل ســــــــایــه پـــا بــه پـــا تــه

 .........

.....

...

..

.

فــــــاصله ها ٬ فــــــاصله ها ٬ فــــــاصله ها

اونو به مــــــــــن برسونید

فــــــاصله ها ٬ فــــــاصله ها ٬ فــــــاصله ها

درد مـــــــــــــنو نمی دونید !

پ.ن : دوستان یاسوجی هوای رامتین منو خیلی داشته باشید !

/ 58 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رامین

شاد بودن هنر است شاد کردن هنري والاتر ليک هرگز نپسنديم به خويش که چو يک شکلک بي جان شب و روز بي خبر از همه ؛ خندان باشيم . بي غمي درد بزرگيست که دور از ما باد شاد بودن هنر است گر به شادي تو گردد شاد دلهاي دگر . )) آمدی جانم به قربانت ولی بازم بیا(( من با نوشته ای در مورد رنگها و رنگیت کمان به روزم خوشحال میشم کلبه حقیر منو با اومدنتون رونق ببخشید .

مهديه

سلام عزيزم اشکالی نداره ولی دل شکسته رو که نمی شه بندش زد. من آپم دوست داشتی بيا

امير(‌کاشانه دوست )‌

نسيمی که گذشت و منی که ماندم و طوفانهايی که آمدند . دير دريافتم تشنه اتفاقات دور ؛ به سراب زدم خويشتن را به سرابهای راستين آرزو ؛ فريفتم خويش را دير دريافتم مبتلا به زندگی نبايد به ايستد بايد برود ؛ دور شود .. راستی سلام آپم و منتظر ...

دومان

سلام بدو بدو که بعد از قرن ها به روز کردم.

دلخون

سلام به سارا خانم باری ديگر دلخون به زبانی ديگر با کوروش کبير سخن راند وياد نيکش را گرامی داشته ..با دلنوشته ای به نام احترام اسکندر به آرامگاه کوروش کبير چشم براه شما و همراه گرامی هستم

بلاتکليف

سلام ... خوبی ؟ بدو بدو که آپ کردم و منتظرتم ها ... راستی تبادل لينک رو هستی ؟ يا علی

مونا

سلام خاله جون حال شما؟؟ کجاييد بابا!! آپ زيبايی بود مثل هميشه..موفق باشی

دومان

´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ ´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´

shaadi

hi! now you reallly are surprised! my site has finished! did u even think one day i am goign to send commect for you here? i guess it's my second time that i am seeing your site! i know YOU MISS HIM! JUST know one day, distances will end, that day, you will have your real happiness. see my site, tell me what you think.