چاق ميشم٬چله ميشم٬بعد ميام تو منو بخور!
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳۸٤  

يکی بود٬ يکی نبود.در زمانهای جديد پيرزن هشتاد ساله ای بود به نام خاله پيرزن.خاله پيرزن زن تنها و غمگينی بودکه هيچ کسی به اون توجه نمی نمود و به علت کمبود محبت٬دچار سرخوردگی عاطفی شده بود.خاله پيرزن که در خيابان های پايين شهر زندگی می کرد از بس ظهرها آبدوغ خيار و شب ها اشکنه می خورد٬خيلی لاغر و نحيف شده بود.هر روز به مزخرفی روز قبل می گذشت تا اينکه خاله پيرزن تصميم گرفت چند روزی در خانه يکی يکدانه دخترش که موفق شده بود خودش را به يک جوان پولدار در خيابان بالا شهر بيندازد٬ خراب شود.

                                                                     خاله پيرزن و روباه مکار

                                                                       

خاله پيرزن سرمه ای به چشم هايش زد و سرخابی به گونه هايش کشيد و راه افتاد.رفت و رفت و رفت تا رسيد به ميدان ونک.خاله پيرزن که از بس در اين مدت به او بی توجهی شده بود کمبود محبتش عود نمود٬پس سر از پا نشناخت٬ خاله پيرزن چند دقيقه ای صبر نموند تا روباه سراغ او بيايد٬اما خبری نشد٬در نتيجه او معتقد بود در مسائل مهم٬ من و تويی زياد اهميت ندارد٬به طرف روباه رفت و گفت :((سلام آقا روباهه)) آقای روباه که به هيچ وجه با اصول معاشرت با خانم های محترم آشنايی نداشت٬با لحن زننده ای جواب داد:((چيه پيرزن چی کار داری؟)) خاله پيرزن بعد از اين که سعی نمود خودش را به نشنيدن بزند سريع رفت سر اصل موضوع و گفت :((اگه ممکنه منو يه لقمه چربم کن!))

روباه بی تربيت با لحن تمسخر آميزی گفت:((برای چی بايد اين کار را بکنم؟)) خاله پيرزن جواب داد:((برای اين که تو در تمام قصه ها اين کار را می کنی.))

آقا روباه که دوست نداشت بيشتر از اين وسط ميدان تابلو شود٬گفت:((ما روباه ها زرنگ تر از آنيم که به خاطر يه پيرزن خودمان را به دردسر بيندازيم. من حوصله ندارم از فردا انجمن های حمايت از حقوق زنان٬ماجرای تعدد زوجات را ول نمايند و به من گير بدهند.)) خاله پيرزن که ديگه هيچ اميدی نداشت٬گفت((پس من ميروم٬چاق ميشم٬چله ميشم٬بعد می آيم تو منو بخور.))

آقا روباه گفت:((برو خدا روزی ات را جای ديگری بدهد مادر)) و از آنجا دور شد.

                                                             خاله پيرزن و گرگ خون آشام

خاله پيرزن با بغضی در گلو٬سرخورده و نالان رفت تا رسيد به .........................

                                                                                               و اين قصه ادامه دارد...


کلمات کلیدی: